console.log("test");
 

Zásady ochrany osobních údajů

 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

  1. Tyto zásady týkající se zpracování osobních údajů (dále jen „zásady ochrany osobních  údajů“) podrobně popisují, jakým způsobem MakesYouLocal P / S, Livjægergade 17B, 2100 København Ø, Dánsko („MakesYouLocal“) shromažďuje a zpracovává informace o vás.

  2. Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje, které nám poskytnete nebo které shromažďujeme na webových stránkách společnosti MakesYouLocal, www.makesyoulocal.com.

  3. MakesYouLocal je správcem vašich osobních údajů. Pro jakékoli dotazy prosím použijte kontaktní údaje uvedené v bodě 7.

 2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME, PRO JAKÉ ÚČELY A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ

  1. Kdykoli navštívíte www.makesyoulocal.com, automaticky shromažďujeme informace o vás a vašem využití stránek www.makesyoulocal.com - např. jaký typ prohlížeče používáte, jaké  výrazy prostřednictvím www.makesyoulocal.com vyhledáváte, vaši IP adresu (včetně umístění v síti) a informace o vašem počítači.

   1. Účelem je optimalizovat uživatelské prostředí a funkčnost stránek www.makesyoulocal.com  a zároveň také provést cílený marketing, včetně retargetingu přes Facebook a Google.  Uvedené  zpracování údajů je nezbytné pro vylepšování stránek www.makesyoulocal.com a zobrazování  relevantních nabídek pro vás.

   2. Právním základem pro uvedené zpracování údajů je obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), článek 6, odst. 1 písm. f).

  2. Když si zakoupíte produkt nebo s námi komunikujete na www.makesyoulocal.com, můžeme shromažďovat údaje, které sami poskytnete, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, způsob platby, informace týkající se vámi zakoupených či vrácených produktů, požadavky na doručení a IP adresa, z níž byla objednávka zadána.

   1. Účelem je umožnit nám dodat produkty, které jste si objednali, či jinak plnit naše ujednání s  vámi, včetně zajištění vašeho práva na vrácení zboží a odesílání reklamací vadného zboží. Informace týkající se vašeho nákupu můžeme rovněž zpracovávat k tomu, abychom splnili zákonné požadavky, včetně účetnictví a zprávy účtu. Vaše IP adresa bude za tímto účelem zaznamenána během nákupů, a stejně tak za účelem předejití podvodů.

   2. Právním základem pro toto zpracování údajů je nařízení EU GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. B), c) af).

  3. Pokud se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje, shromažďujeme následující údaje: vaše jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo.

   1. Účelem je umožnit nám rozesílání zpravodajů.

   2. Právním základem pro toto zpracování údajů je EU GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. F).

 3. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Údaje mohou být předány externím partnerům, kteří údaje zpracovávají naším jménem. Externí partnery využíváme např. na technický provoz a vylepšení stránek www.makesyoulocal.com, publikaci zpravodajů a cílený marketing (včetně retargetingu). Tyto společnosti zpracovávají data podle našich pokynů a my jsme jejich výhradním správcem. Externí společnosti nemohou tyto informace použít k žádnému jinému důvodu, než je plnění jejich smlouvy s námi, a podléhají dohodě o mlčenlivosti v souvislosti s těmito údaji. Se všemi těmito společnostmi (dále jen zpracovateli údajů), které zpracovávají data naším jménem, jsme uzavřeli písemné dohody.

  2. Dva z těchto zpracovatelů údajů, Google Analytics (společnosti Google LLC) a Facebook Inc., mají sídlo v USA. Potřebné záruky pro přenos dat do USA byly zajištěny certifikací EU-USA Štít na ochranu soukromí, viz. Článek 45 GDPR EU.

   1. Kopii certifikace společnosti Google LLC naleznete zde: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

   2. Kopii certifikace společnosti Facebook Inc. naleznete zde: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 

 4. VAŠE PRÁVA

  1. Abychom zajistili transparentnost zpracování vašich údajů, musíme vás jako správce údajů informovat o vašich právech.

  2. Právo na přístup

   1. Máte právo na přístup k těmto údajům: jaké údaje o vás jsme zaregistrovali, k jakému účelu registrace údajů slouží, kdo jsou příjemci údajů, jaké jsou zdroje údajů.

   2. Máte právo obdržet kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Pokud požadujete kopii svých osobních údajů, zašlete prosím písemnou žádost na info@makesyoulocal.com. Můžete být požádáni o doložení, že jste osobou, za kterou se vydáváte.

  3. Právo na opravu

   1. Máte právo na opravu nesprávných či neúplných osobních údajů, které se vás týkají. Pokud jste si vědomi chyby, upozorněte nás prosím písemně a my informace promptně opravíme.

  4. Právo na výmaz

   1. V určitých případech máte právo na to, abychom veškeré vaše osobní údaje nebo jejich část vymazali, např. pokud odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování těchto údajů. Pokud je však z naší strany nutné další zpracování vašich údajů, např. abychom mohli plnit své zákonné povinnosti nebo abychom mohli uplatnit či bránit právní nároky, pak nejsme povinni vaše osobní údaje vymazat.

  5. Právo na omezené zpracování k archivaci

   1. V určitých případech máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů pouze k archivaci, např. domníváte-li se, že informace, které o vás zpracováváme, jsou nesprávné.

  6. Právo na přenositelnost údajů

   1. V určitých případech máte právo přijímat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na předání těchto údajů dalšímu subjektu na kontrolu.

  7. Právo vznést námitku

   1. Máte právo kdykoli vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně jakéhokoli profilování provedeného za účelem cílení našeho přímého marketingu, protože toto zpracování se provádí na základě našich oprávněných zájmů, viz. body 2.1 a 2.3. Pokud si nepřejete, abychom vaše osobní údaje používali k přímému marketingu a profilování, odstraňte prosím soubory cookie.

   2. Kromě toho máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které provádíme na základě našich oprávněných zájmů, viz. body 2.1 a 2.3.

  8. Právo odvolat souhlas

   1. Máte právo kdykoli odvolat souhlas, který nám byl udělen k provedení daného typu zpracování osobních údajů, včetně zasílání elektronických komunikací.

  9. Právo na stížnost

   1. Máte právo kdykoli podat stížnost u místně příslušného Úřadu pro ochranu osobních údajů, týkající se zpracování vašich osobních údajů. Kontaktní informace naleznete prostřednictvím následujícího odkazu: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Jelikož je MakesYouLocal provozován z Dánska, můžete také kontaktovat Datatilsynet, www.datatilsynet.dk

 5. VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Údaje shromážděné v souvislosti s vaším využitím stránek www.makesyoulocal.com, viz. bod 2.1, budou vymazány nejpozději jeden rok od poslední návštěvy www.makesyoulocal.com.

  2. Údaje shromážděné v souvislosti s vaším přihlášením k odběru našeho zpravodaje budou vymazány, jakmile bude odvolán váš souhlas s přijímáním zpravodaje, za předpokladu, že nebudeme mít jiné důvody pro zpracování údajů.

  3. Údaje shromážděné v souvislosti s nákupem, který jste provedli na www.makesyoulocal.com, viz. bod 2.2, bude obvykle vymazány tři roky po ukončení kalendářního roku, ve kterém jste provedli nákup. Data však můžeme uchovávat déle, pokud máme oprávněnou potřebu delší archivace, např. pokud je to nezbytné pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků, nebo je-li archivace nezbytná pro splnění našich zákonných povinností. Účetní doklady jsou uchovávány po dobu pěti let až do konce účetního roku, aby byly splněny požadavky zákona týkající se vedení účetnictví.

 6. BEZPEČNOST

  1. Zavedli jsme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom zabránili náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně nebo zhoršení osobních údajů a zabránili tomu, aby byly údaje zpřístupněny nebo zneužity neoprávněnými osobami.

  2. Tento přístup mají pouze zaměstnanci, kteří skutečně potřebují přístup k vašim osobním údajům pro dokončení své práce.

 7. KONTAKTNÍ ÚDAJE

  1. MakesYouLocal je správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím www.makesyoulocal.com.

  2. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo chcete-li využít jednoho nebo více svých práv popsaných v bodě 4, kontaktujte: MakesYouLocal P / S, Livjægergade 17B, 2100 København Ø, Dánsko - telefon : 69 91 80 06 - e-mail: info@makesyoulocal.com

 8. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Pokud provedeme jakékoli zásadní změny v Zásadách ochrany osobních údajů, budete o tom informováni při své příští návštěvě www.makesyoulocal.com.